Paradise Café-regels

De Regels van Paradise Café

Elk forum heeft regels en moderatie nodig en de belangrijkste regels voor Paradise Café (PC) kun je hieronder vinden. De sleutelbegrippen van deze regels zijn respect voor en tolerantie jegens elkaars eigenheid en onze verschillende opvattingen. Tolerantie betekent het accepteren – desnoods met gekromde tenen – van de opvattingen waarvoor je nu juist helemaal geen respect hebt.

Van elke poster wordt verwacht dat hij zijn medeposters respecteert of in ieder geval tolereert. Deze houding zorgt ervoor dat het in principe niet uitmaakt of we met anderen een direct gesprek voeren in een fysieke ruimte, of een indirect gesprek in een virtuele ruimte, terwijl we veilig en wellicht voor anderen anoniem achter onze computers zitten. Alles wat je op het forum schrijft, zou dus ook moeten kunnen tijdens een live gesprek met anderen.

Respect is gemakkelijk als we het met elkaar eens zijn en lastiger als dat niet het geval is. Normaalgesproken zal een meningsverschil geen problemen opleveren, maar het kan voorkomen dat een poster zijn respectloosheid en/of intolerantie probeert te verbergen achter een aantal bijbelteksten of een andere vergoeilijking. Het PC-team houdt hierbij vooral in de gaten dat de discussie inhoudelijk gevoerd wordt en zal zeker gaan modereren bij aanvallen op de persoon.

Het is een mensenrecht dat posters hun geloof belijden en daaraan concreet vormgeven, ook op dit forum. Deze godsdienstvrijheid is diep geworteld in de Nederlandse Grondwet en daarom moeten we deze vrijheid ook hier verdedigen in het besef dat "godsdienstvrijheid" iets anders betekent dan "vrij van godsdienst". Maar tegelijkertijd kunnen gelovige posters met deze vrijheid de rechten en vrijheden van hun andersdenkende medeposters onder druk zetten, of andersom. Daarbij gaat het vaak om waarden waar we eveneens aan hechten: gelijke behandeling van mensen ongeacht hun geloof, opvattingen en (levens)overtuigingen, sekse en seksuele voorkeur. Hierdoor kan op een forum ook de vrijheid van meningsuiting onder druk komen te staan.

Het moet het streven van alle posters zijn om een gepolariseerd forum te vermijden door met bestaande tegenstellingen op een inhoudelijke manier om te gaan. Dat betekent dialoog en debat en als het moet confrontatie. Hierbij is het wel belangrijk dat we het vermijden om posters te vernederen. Let wel, vernedering is niet hetzelfde als het beledigen of krenken van "heilige huisjes". Bij belediging of krenking hoeft er - naar onze mening - niet gemodereerd te worden. Belediging is namelijk subjectief. Wat voor de één beledigend is, hoeft niet zo voor de ander te zijn. In zulke situaties is wellicht wat eelt op de ziel nodig. Vernederen gaat echter verder dan beledigen. Concreet betekent vernedering dat posters bijvoorbeeld vanwege hun geloof of seculiere overtuigingen door medeposters gepest of gediscrimineerd, of (op andere fora) uitgescholden of belachelijk gemaakt worden.

Het is goed om alle smalende krenkingen van levensbeschouwelijke aard te vermijden, met de nadruk op "smalende". Levenbeschouwelijke overtuigingen kunnen zowel godsdienstig als seculier zijn. Bij een "smalende krenking" gaat het om de intentie van de poster en niet de tolerantiedrempel van de lezer. Als iemand vindt dat zo'n kwalijk bericht gepost is, ga dan niet zelf hiertegen ageren, maar laat dat aan het PC-team over. Je kunt zulke berichten via de forumsoftware (driehoekje onderaan elk bericht) aan het PC-team melden.

Vragen of opmerkingen over modereeracties kunnen via een Privé Bericht of Email gesteld worden aan (één van) de moderators. Discussies over modereeracties op het forum worden niet toegestaan en zullen zonder aankondiging worden verwijderd.

Respect betekent ook dat we nooit de persoonlijke levenssfeer van medeposters zullen schenden. Het PC-team is alert op het ongewenst verspreiden van privé-info. Het is ook niet toegestaan berichten of discussies uit het besloten gedeelte van PC op enigerlei wijze openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Dit laatste geldt ook voor ontvangen Privé Berichten.

Verder is het respectvol om on-topic te blijven en de draadjes niet te kapen of te hijacken. Als je het over een ander onderwerp wilt hebben, open dan simpelweg een nieuw draadje. We kunnen elkaar hierin helpen door elkaar daar opmerkzaam op te maken.

Alle berichten die op PC geplaatst worden, zijn een uiting van de standpunten en meningen van de auteur en niet de administrator of moderators (met uitzondering van hun eigen berichten). Zij zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van andermans berichten.

Bij eventuele beëindiging van het PC-lidmaatschap blijven de berichten van de gebruiker bewaard in de database. Het PC-team verplicht zich niet tot het verwijderen van deze berichten. Ook wanneer er door een technische reden een eerdere backup van de database teruggezet moet worden, waarmee ook de eventueel verwijderde berichten van de (verwijderde) gebruiker weer hersteld worden, verplicht het PC-team zich niet tot het verwijderen van deze berichten.

Wanneer een gebruiker voor een periode van twee jaar niet op PC heeft ingelogd, wordt deze gebruikersaccount automatisch verwijderd. Dit geldt overigens niet voor gebruikers die wel inloggen, maar geen berichten plaatsen.

Het Openbare Terras, het Archief van het Openbare Terras en de Aankondigingen van PC kunnen ook door niet-geregistreerden gelezen worden. Denk hieraan wanneer je berichten plaatst in deze fora. De overige fora zijn uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde PC-leden.

Samenvatting
1. geen persoonlijke aanvallen; geen negatieve informatie over personen of vetes vanuit andere fora binnen pc brengen; onderlinge problemen dienen opgelost te worden op de fora waar ze ontstaan en thuishoren (dat geldt uiteraard ook voor PC waarbij gebruikgemaakt mag worden van de PB-verzendfaciliteit);
2. inhoudelijk discussiëren (dus: op de bal spelen, en niet op de man);
3. geen privacyschendingen;
4. in de draadjes niet off-topic gaan;
5. geen grof, obsceen, vulgair, lasterlijk, hatelijk, bedreigend taalgebruik of seksueelgericht materiaal plaatsen;
6. modereeracties worden niet op het forum besproken (mocht je vragen of opmerkingen hebben, graag een Privé Bericht naar (één van) de moderators);
7. accounts waarmee 2 jaar lang niet is ingelogd worden verwijderd;
8. het PC-team houdt zich het recht voor om berichten te verplaatsen of te verwijderen indien deze in strijd zijn met de regels of offtopic zijn;
9. bij het citeren van een bron is bronvermelding verplicht;
10. discussiëren door alleen naar een link te verwijzen is niet toegestaan;
11. posters dienen zich niet als moderators te gedragen. Als posters iets opmerken dat in strijd is met de regels, dan kunnen ze de moderators hierop te attenderen door middel van het driehoekje "kwalijk bericht rapporteren" dat onder elk bericht staat; ga niet zelf op dergelijke berichten reageren.

Bij overtreding van één van de forumregels wordt er een waarschuwing gegeven. Meerdere waarschuwingen kunnen al naar gelang de overtreding leiden tot een tijdelijke of permanente ban van Paradise Café. Het PC-team houdt zich het recht voor om berichten te verplaatsen of te verwijderen indien deze in strijd zijn met de regels of offtopic zijn. Daarnaast houdt het PC-team zich het recht voor deze regels indien nodig te wijzigen.

Wij vertrouwen erop dat deze regels een hulp zijn om PC tot tot een aangename plaats te maken. Als jullie suggesties en tips hebben die helpen om PC tot een prettige plaats te maken, zijn die van harte welkom.

Het Paradise Café-Team