Nu bij steeds meer mensen de essentie van liefde en eenheid gevoeld wordt, heeft dit individueel enorme veranderingen teweeg gebracht. Veranderingen die vervolgens leiden moeten tot een stevig evenwicht in het gevoel, het verstand en de spiritualiteit: de emotionele intelligentie. Dan kan waarachtige liefde vanuit en naar het hart gegenereerd worden.
Hoe bouw je aan dit evenwicht maar vooral: hoe bewaak je dat evenwicht. Temidden van een samenleving, waar nog zoveel verdeeldheid leeft door desoriëntatie en angst, vastgelegd in beklemmende wetten en sociale structuren. Een samenleving die zichzelf mag afvragen hoe de kameel door het oog van de naald te forceren dan wel bezitsdrift en status laat triomferen over het Ideaal: de uitdrukking van je Immanente Aanwezigheid, I Am.
Hoe geef je vorm aan je verworven groei, om verdergaande liefdeloosheid in de kiem te kunnen smoren?

Aan de basis van alles ligt de kracht van je wil besloten. Bij dieren zien we dat de wil volgens de intuïtie van de groepsziel funktioneert: wat voor de enkeling goed is en werkt: welzijn, geborgenheid en overleving garandeert, wordt bepaald door de groep.
Doordat we onze natuurlijke, oorspronkelijke aard en omgeving hebben verloochend, creëerden we evenzoveel begoocheling. Er komen steeds andere belangen bij als gevolg van vermeende behoeften. Behoeften die zoals gesteld, ontstaan vanuit onzekerheden, angst en via een nieuwe cyclus van illusie ten aanzien van je werkelijke bestemming, weer zorgen voor nieuwe onzekerheden en angst.
Er is zodoende een web van illusionaire zekerheden ontstaan, dat vanuit alle kanten wordt ondersteund en gevoed. Dit gebeurt voor het grootste gedeelte via de media.
Reclame neemt vooral overvoeding van behoeften voor haar rekening: wat toch echt voorwaarden zijn om welzijn te ervaren en ten volle in het leven te staan.
Verslaggeving en pers nemen vooral overvoeding van angst en liefdeloosheid voor hun rekening: een non-stop toevoer van geweld, agressie, criminaliteit. Het doet je heen en weer slingeren tussen schrik, afgrijzen, mededogen, boosheid, verdriet en (bij de spaarzame positieve berichten): gelatenheid. Zelden of nooit iets waar je écht blij van wordt of denkt ‘hé hé daar zitten we nou op te wachten, daar draait alles om’.
Afgewisseld met het echt noodzakelijke parfummetje of broodje hamburg van McDonalds (doet het goed na beelden over hongerig Afrika) zorgen deze illusies door oneindige herhaling, voor chronische onverschilligheid, onbetrokkenheid ten aanzien van wérkelijk belang-rijke behoeften. Schrijnend leed in stand houdend en nieuw leed scheppend. Wat be-doelen we elk jaar dan eigenlijk nog met al die Gelukkig Nieuwjaarswensen!

Onze wil wordt dus danig op de proef gesteld. Wat blijft er overeind van je onderscheid?
Waardoor laat je jezelf steeds afleiden (verleiden) en dus zoek je compensatie van waarheid?
Welke bezigheden dragen bij aan waarachtige vervulling – jou schenkend levensenergie?
Wat mag je leren los te laten, omdat het geen waarheid dient, nemend jouw levensenergie?
Wat laat je nog door anderen voor jou invullen, waardoor je jezelf afhankelijk maakt en hen brengt tot (onbewuste) verplichtingen? Ben jij die volgzame of die eeuwige figurant?
Of andersom: waardoor we anderen bevestiging, ervaring, verantwoordelijkheid en dus groei, Zelf-standigheid onthouden? Ben jij die regelaar of die verzorger die alles beter weet en beter kan? (bij kinderen cruciaal als tegenwicht ten aanzien van alle theoretische en analytische leersystemen).

Van uitstel komt afstel: niet voor niets al zo’n oud gezegde, waarin spijt resoneert.
We durven zelf nog niet te kiezen – uit desinteresse – wat kan ik hier of daar nou aan veranderen, mijn inbreng is irrelevant. Een excuus dat ronduit nog getuigt van liefdeloosheid naar jezelf toe. Vind jij jezelf geen positieve verandering waard?
Onzekerheid of angst is de adder onder het gras: omdat je het gevolg niet kunt overzien en daar dus beheersing in missen zou. Beheersing en rechtvaardiging zijn zoals bekend onmisbare tools voor het ego. Verandering voert tot nieuwe acts, met mogelijk nieuwe spelers, onbekende horizonten, verantwoordelijkheden waarin we nog moeten groeien… en dus kunnen we kritiek en veroordeling verwachten.
Op nog een begoocheling zitten we bepaald niet te wachten. Of we kunnen geen nee zeggen, want we willen niemand teleurstellen of kwetsen. We willen geen fouten maken; het moet perfect of helemaal niet. Of als we toch zouden gokken, zijn de (financiële) risico’s te groot. Of, of, of… en na de zoveelste weifeling valt letterlijk het doek: een doodlopende weg, cruciale kansen gemist. Twijfel en dus angst heeft het wéér gewonnen van de dynamiek van het leven, waarin groei wacht. Het gevolg: rechtvaardiging van bestaande passiviteit en onvermogen – naar je geloof heb je geschept en dus écht bewezen: zie je wel, zo is het goed, dit voelt vertrouwd, veilig en stabiel. Wantoestanden blijven bestaan, uitbouwen van contacten gemeden. Afgunst, doemdenken, slachtoffergevoelens, jezelf geïsoleerd, eenzaam voelen. Je eigen put wordt tóch weer realiteit: ingevolge de kosmische wet (zie bij de wet van synchroniteit), trek je precies datgene wat je immers vreest (lees verwacht) aan!

Al met al verzwakt onze wil behoorlijk, naarmate we ons nog door angst en desoriëntatie laten bepalen.
Therapieën om vat te krijgen op specifieke angstwortels (en dus leiden tot negatieve verwachtingen) zijn uitvoerig besproken: door hier werk van maken vorm je het fundament om belangrijke stappen te kunnen zetten, waardoor je weer wint aan vertrouwen en dus wilskracht. En waardoor je zicht krijgt op wat je nog ontwijkt, hoe en waarom. Wat je jezelf daardoor onthoudt, energie verliest – met of zonder ziekten.
Zicht ook op de noodzaak van acceptatie, mededogen en vergiffenis: zo ontzettend nodig om weer in een neutrale setting met elkaar te komen. Alles en iedereen speelde een rol in de ‘casting’ van het totale verhaal. Door met je hart te gaan observeren - niet vanuit overgenomen overtuigingen, leer je met je innerlijke leiding in contact te komen en kom je tot zuivere interpretaties. Er zullen gaandeweg nieuwe ingangen ontstaan om jouw onderscheid, waarheid op een dan krachtige wijze ten tonele te brengen.
Zolang je echter vast blijft houden aan je oude rol, in je shulp blijft, bouw je niet aan een weerbaar fundament voor een vereiste nieuwe identificatie en zal verdere toestroming van essentiële informatie van binnen uit stagneren.
Je kunt na één zwemles niet duiken – leg verwachtingen niet te hoog – maar als je bij elke slag weer of meer angst blijft creëren, zal je misschien zelfs nooit meer durven te duiken. Je verlangt en weet, maar vertrouwen door bevestiging, ervaren, blijft uit. De bloem blijft in de knop. Waardoor je terug kan zakken in het collectieve onbewustzijn. In gespletenheid leeft: je staat met het ene been in waarheid, maar met het andere been volg je nog de weg van illusie. Met andere aan elke kant andere behoeften en belangen die energie, tijd en ruimte vragen: dit kan een pijnlijke spagaat worden….

Duidelijkheid voor jezelf waarin je wilt groeien, schenkt je kracht om stappen te zetten, te duiken. Langdurige onduidelijkheid kost je energie want je kunt het dan niet richten. Het kan tot heftige gevoelsschommelingen leiden en je kunt in je overgevoeligheid emoties van anderen oppakken en energie lekken – als een wandelend tankstation.
Daarom is handen en voeten geven aan geïntegreerd onderscheid (dus liefde) zo belangrijk: DOE er wat mee.
Niemand anders kan jouw stappen zetten of voor jou duiken. Luister naar je behoefte aan stilte dan wel aan andere voedende activiteiten, gezelschap, omgeving – en bescherm je energieveld desgewenst (hiervoor is het boekje ‘Energetische Bescherming’ van Fons Delnooz erg handig.)

Je zult jezelf een duw moeten geven – doorheen, doorbrekend je ingesleten angsten, die je altijd al de moed benamen om waarachtig leven te ervaren. Verandering, dynamiek… de kwaliteit van je levensenergie- en vreugde niet meer door anderen laten bepalen: dat is ZELFTROUW!
We weten: ingevolgde de kosmische wet, kunnen vanuit louter liefde slechts positieve energieën en situaties aangetrokken, gereflecteerd worden - hieronder vallen uiteraard ook primaire levensbehoeften zoals voedsel, onderdak etc. Hoe zouden we dan angst kunnen hebben voor dat wat ons vanuit deze afstemming verder toe-komt – onze toe-komstig-heden?!
Steeds meer zul je dan ook door die kosmische wet tot duidelijke keuzen worden gedwongen: groeien door vertrouwen en vertrouwen door groei.
Steeds creatiever en efficiënter zul je hierdoor ruimte, tijd en energie leren richten naar de manifestatie van jouw hoogste creatie.

Met een dan van binnenuit gegroeide nieuwe woordenschat zul je jouw begrenzingen leren versterken. Nee durven gaan zeggen. Selectief worden ten aanzien van de zin danwel zinloosheid van confrontaties, waardoor je je angst om gekwetst te worden of om anderen te kwetsen gaat overstijgen. Een krachtige balans bereiken tussen zwijgen en spreken – waardoor je waarheid, zelfrespect, ruimte en tijd van anderen niet ondermijnt doch slechts kunt verrijken, indien hiertoe ontvankelijkheid bestaat.
Een voorbeeld. Een arts die op voorhand wars is van psychologie, zal niet ontvankelijk zijn voor jouw uiterst goed bedoelde achtergrondinformatie, bijvoorbeeld je hebt zo’n last van die nek en schouders omdat je lange tijd een te zware last op je schouders hebt gevoeld. Bij deze arts is de kans op een positieve confrontatie nihil. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een andere arts. Heb je e.e.a. toch uitgesproken, ga jezelf dan niet ver-ont-schuldigen! Dit ontkracht jouw waarheid niet alleen, maar rechtvaardigt ook nog eens waarheid volgens de ethiek – de als algemeen erkende waarheid die altijd is afgestemd op specifieke belangen-groeperingen. Dat uiteindelijk altijd leidt tot surrogaatliefde: waar gemeten wordt met waarden van plicht en schuld.
Na afloop van een dergelijke confrontatie en het ervaren van jouw eigen positief gecreëerde perspectief, kun je na invoelen kiezen of jouw ruimte, tijd en energie het bij deze man of vrouw waard zijn om te investeren in een verslaggeving – wat iets anders is dan je vroegere behoefte aan bevestiging uit onzekerheid – met alle ergernissen van dien.
Met een arts die enigszins ontvankelijk is – zichzelf losmakend, onthechtend van vooringenomenheid – zal een confrontatie al gauw meer leiden tot een ontmoeting: een proces van herkenning, waardoor je samen een totaal nieuwe weg kunt bewandelen. Waaruit beiden weer positieve voeding voor de toekomst kunnen halen. Dat is vormgeven aan een kostbaar goed: Verlossing!!

Levensvreugde staat bovenaan het verlanglijstje van iedereen. Te verkrijgen door erkenning van jezelf in ál je facetten, gevoelens, ervaringen, uitwisselingen en door groei, versmelting met je Christus-Zelf.
Genoeg werk aan de winkel voor in eerste instantie: jezelf. Werk waardoor je steeds duidelijker zicht krijgt op je wezenlijk zinvolle, waarachtige behoeften. Waar vroeger die extra luxe TV, geluidsinstallatie, auto etc. prioriteiten waren of je vriendenkring zich aftekende volgens een hokjesprofiel of financieel welzijn, zien en begrijpen gelukkig nu velen b.v. milieugevolgen en de leegte achter belangen.
Waardoor over de hele wereld mensen zich bundelen en hard maken voor veranderingen op alle fronten.
De kracht van duidelijkheid en begrenzingen zal zorgen voor harmonie, zonder ingehoudenheid. Niemand hoeft zich buitenspel geplaatst te voelen of omwegen te maken. Het voorwaardelijke spel dat leidde naar gebondenheid, afhankelijkheid en afgescheidenheid verandert in authenticiteit, zelfstandigheid en vrijheid, in oprechte verbondenheid.
Veel bestaande kontakten zullen plaats maken voor nieuwe kontakten, die ongekend voedend en verrijkend zullen zijn. Ook ga je weer fouten durven maken – wetend dat ‘schade en schande’ slechts in het ego bestaan, die in het verleden werden gerechtvaardigd in een werkelijkheid die voornamelijk uit voorwaardelijkheden bestond.

Voorwaardelijkheden en dus mis-verstand-en die hun wortels hebben in angst voor armoede, ziekte en de dood.
Je hoeft slechts vertrouwen te stellen in dat wat je rechtmatig toe zal komen in de eenwording met je
innerlijke leiding, hetgeen zich volledig op maat zal ontvouwen tot waarachtige geborgenheid.
Zo zullen wij in het spoor van de Lichtmeesters treden en zal er niets verloren meer kunnen gaan wat écht belang-rijk is. Hoe kun je dan nog spreken van risico’s of gokken.
In plaats van oeverloos geloof te blijven hechten aan het gevólg als ultieme werkelijkheid, verleg je eindelijk je focus naar het weten dat je oorzaak en dus schepper van het gevolg bent. Dit weten zal je verlossen van de neurotische gehechtheid aan het verleden, waarin je slechts herhalingen kon scheppen: variaties op alles wat al was. Herhalingen die naar egocentrische willekeur, liefdeloosheid rechtvaardigden.
Ook zullen we flink werk hebben aan het opruimen van hardnekkige ego-stuipen zoals het opzien naar kwaliteiten of bezit van anderen, wat veel jaloezie en manipulatie schept.
De verlossing bij jezelf zal de lijnen van voortschrijnende afscheiding terug volgen en transformeren tot verbondenheid: van jou naar je partner, je kinderen, je vader en moeder, broers, zussen, familie, kennissen etc. Kortom: van jou naar iedereen die zoekt naar waarachtige liefde. Dat is waar alle gidsen aan de andere kant van de sluier naar uitzien, opdat zij hun zwaar onderschatte werk in steeds grotere kring kunnen uitbouwen.
Voorbij de grenzen van ruimte en tijd, zullen alle betrokkenen dan vanuit de Bron datgene kunnen ontvangen wat kan helpen om in hun kracht te komen.

Overal om je heen zie je dat mensen door enorme veranderingsprocessen gaan. Het gaat vaak om het wegvallen- of veranderen van werk, collega’s, verhuizing etc. Cruciale keuzes maken en komen tot herkansingen, waardoor gaandeweg betere perspectieven ontstaan in bijvoorbeeld het onderwijs (ontplooiing van individuelere vermogens), industrie (arbeidsomstandigheden), landbouw/veeteelt (milieu-verbeteringen).
We kunnen in ieder geval al dankbaar gebruik maken van toenemende vrije tijd, technologie, communicatie-systemen etc. Ieders kwaliteit kan optimaal worden benut, want in het spel heeft iedereen een rol. De rol die je jezelf bij je Aarde-arrival had toebedeeld…. En die NU in haar ware perspectief naar je kan toekomen!

Als het bewustzijn van heel veel mensen zich verhoogt, verandert de trilling (ontvankelijkheid- en afstemming van inspiratie) voor al het leven. Letterlijk zullen tijd en ruimte – beperkingen van de 3e dimensie – doorbroken worden. Concreet komt dit tot uitdrukking in de vele horloges, klokken e.d. die halsstarrig dienst weigeren. Wij zullen meesters worden in de telepathie. Universele wetten en synchroniteit leren hanteren.
Dit proces is al enige tijd gaande. We zullen leren d.m.v. oefeningen het fysieke lichaam op de hogere frequentie te laten vibreren, waardoor een revitalisatie van alle cellen mogelijk wordt. Weet dat verjaardagen in de toekomst niet zoveel betekenis meer hoeven te hebben.
Voor degenen die vasthouden aan al het oude, zal alles zich laten beleven als een tijdsversnelling – met alle noden van dien. Waarom zouden we kiezen voor verdere energieverspilling, terwijl we ons ongelimiteerd kunnen laven aan waarachtig vervulling schenkende energieën? Dit laatste is kiezen voor je Zelf en dat is beslist NIET egocentrisch. Levensvreugde is niet alleen a a-priori gewenst maar vooral ook RECHTMATIGE vervulling voor iedereen!
Op deze wijze kiezen voor jezelf is de énige doeltreffende therapie om uit het doolhof (letterlijk) van onbewuste emotie, ontstaan door angst en twijfel (desoriëntatie) – terug te keren tot emotionele intelligentie. Waardoor het hart zich weer in waarachtige liefde hersteld en opgenomen weet en zich haar oorspronkelijke afstemming herinnert van katalysator van de totale schepping.
Dan wéten we: niet alleen is er slechts overvloed maar ook: We zijn ons Zelf-Genoeg-Zaam!