Weergegeven resultaten: 1 t/m 10 van 10
 1. #1

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard OT:de werken van de God van Abraham

  God heeft de wereld zo liefgehad dat hij zijn eniggeboren zoon naar de aarde heeft gestuurd

  Joh 3
  16*Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben. 17*Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld uitgezonden opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door bemiddeling van hem gered zou worden. 18*Hij die geloof oefent in hem, zal niet geoordeeld worden. Hij die geen geloof oefent, is reeds geoordeeld, omdat hij geen geloof heeft geoefend in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 19*Dit nu is de basis voor het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, omdat hun werken goddeloos waren. 20*Want hij die verachtelijke dingen beoefent, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet worden terechtgewezen. 21*Maar hij die doet wat waar is, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar gemaakt worden als [werken] die in overeenstemming met God zijn gedaan.”
  Jezus heeft het voorbeeld gegeven we zijn lichtdragers, wat heeft duisternis met licht gemeen, licht overwint altijd net als liefde

  Het is een oorlog van liefde.
  Jezus sprak in Naam van de God van Abraham, JHWH
  Jezus zei ik kom terug en hij zal zijn leerlingen belonen, hoe? Ze moeten nog meer doen, nog meer liefhebben, want liefde overwint alles, God nog meer liefhebben.
  Scheur u hart en niet u klederen.

  De zegeningen van Gods koninkrijk zullen voor eeuwig bestaan en niet vergaan.

  openbaring 21

  21 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan, en de zee is niet meer. 2*Ik zag ook de heilige stad, het Nieuwe Jeru̱zalem, van God uit de hemel neerdalen, toebereid als een bruid die zich voor haar man versierd heeft. 3*Toen hoorde ik een luide stem, afkomstig van de troon, zeggen: „Zie! De tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen verblijven, en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. 4*En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.”

  5*En Degene die op de troon was gezeten, zei: „Zie! Ik maak alle dingen nieuw.” Ook zegt hij: „Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.” 6*En hij zei tot mij: „Ze zijn geschied! Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Aan een ieder die dorst heeft, zal ik uit de bron van het water des levens geven om niet. 7*Een ieder die overwint, zal deze dingen beŽrven, en ik zal zijn God zijn en hij zal mijn zoon zijn. 8*Maar wat de lafhartigen betreft en degenen die geen geloof hebben en degenen die walgelijk zijn in hun vuiligheid en moordenaars en hoereerders en degenen die spiritisme beoefenen en afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel zal zijn in het meer dat met vuur en zwavel brandt. Dit betekent de tweede dood.”
  Laatst gewijzigd door XDJK; 25 oktober 2014 om 03:28
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 2. #2

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:de werken van de God van Abraham

  Moslims zijn ook Gods volk, ze verwachten Isa, de ware Islam is vreedzaam, niet zoals ze voorgesteld worden.
  Dit is walgelijk voor sommigen maar bedenk dat God Abraham beloofd heeft, alle families der aarde zullen gezegend worden.
  De Joden zijn ook Gods volk, want ze verwachten de messias nog.
  Ieder mens die oprecht is en rechtvaardigheid betracht is aanvaardbaar voor hem

  God is liefde, bemin u vijanden zei Jezus, bid voor wie u vervolgen.
  Wie zijn broeder haat is een doodslager en heeft geen eeuwig leven in zich.
  Het is dringend de tijd dat de gehele mensheid dit inziet.

  In een boekje van Suske en Wiske stond geschreven Vrede door vriendschap.

  We moeten Gods Koninkrijk aanvaarden als kleine kinderen, puur en ongeschonden.
  We zullen maar Calimero spelen.
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 3. #3

  Geregistreerd
  12 september 2010
  Berichten
  3.993

  Standaard Re: OT:de werken van de God van Abraham

  om moverende redenen het bericht weggehaald
  Laatst gewijzigd door Alicia; 30 oktober 2014 om 10:00
  Alicia Keys - The element of Freedom

  Loslaten is achterom kijken zonder spijt, vooruit kijken zonder verwachtingen en het leven ervaren in het hier en nu

 4. #4

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:de werken van de God van Abraham

  ef 6:19-20
  Ten slotte, blijft kracht verwerven in [de] Heer en in de macht van zijn sterkte. 11*Doet de volledige wapenrusting van God aan, opdat GIJ pal kunt staan tegen de kuiperijen van de Duivel; 12*want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de regeringen, tegen de autoriteiten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten. 13*Neemt daarom de volledige wapenrusting van God op, opdat GIJ op de boze dag weerstand kunt bieden en, na alle dingen grondig gedaan te hebben, pal kunt staan.

  14*Staat daarom pal, UW lendenen omgord met waarheid, en aan hebbend het borstharnas van rechtvaardigheid, 15*en UW voeten geschoeid met de toerusting van het goede nieuws van vrede. 16*Neemt bovenal het grote schild des geloofs op, waarmee GIJ alle brandende projectielen van de goddeloze zult kunnen blussen. 17*Neemt ook de helm der redding aan en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, 18*terwijl GIJ met elke vorm van gebed en smeking bij elke gelegenheid in geest blijft bidden. En blijft daartoe wakker met alle standvastigheid en met smeking ten behoeve van alle heiligen, 19*ook voor mij, dat mij bekwaamheid om te spreken gegeven mag worden wanneer ik mijn mond open, om met vrijmoedigheid van spreken het heilige geheim van het goede nieuws bekend te maken, 20*waarvoor ik als een gezant in ketenen optreed, opdat ik in verband daarmee vrijmoedig mag spreken zoals ik behoor te spreken.

  mat 25
  Wanneer de Zoon des mensen gekomen zal zijn in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, dan zal hij op zijn glorierijke troon plaats nemen. 32*En alle natiŽn zullen vůůr hem vergaderd worden, en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. 33*En de schapen zal hij aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand.

  34*Dan zal de koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: ’Komt, GIJ op wie de zegen van mijn Vader rust, beŽrft het koninkrijk dat sedert de grondlegging der wereld voor U is bereid. 35*Want ik werd hongerig en GIJ hebt mij iets te eten gegeven; ik werd dorstig en GIJ hebt mij iets te drinken gegeven. Ik was een vreemde en GIJ hebt mij gastvrij ontvangen; 36*naakt, en GIJ hebt mij gekleed. Ik werd ziek en GIJ hebt mij verzorgd. Ik was in de gevangenis en GIJ zijt tot mij gekomen.’ 37*Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: ’Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u gevoed, of dorstig en u iets te drinken gegeven? 38*Wanneer hebben wij u als vreemde gezien en u gastvrij ontvangen, of naakt en u gekleed? 39*Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn naar u toe gegaan?’ 40*En de koning zal hun ten antwoord geven: ’Voorwaar, ik zeg U: Voor zover GIJ het voor een van de geringsten van deze broeders van mij hebt gedaan, hebt GIJ het voor mij gedaan.’

  41*Maar tot die aan zijn linkerhand zal hij dan zeggen: ’Gaat weg van mij, GIJ die zijt vervloekt, in het eeuwige vuur dat voor de Duivel en zijn engelen is bereid. 42*Want ik werd hongerig, maar GIJ hebt mij niets te eten gegeven, en ik werd dorstig, maar GIJ hebt mij niets te drinken gegeven. 43*Ik was een vreemde, maar GIJ hebt mij niet gastvrij ontvangen; naakt, maar GIJ hebt mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, maar GIJ hebt mij niet verzorgd.’ 44*Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: ’Heer, wanneer hebben wij u hongerig of dorstig of als vreemde of naakt of ziek of in de gevangenis gezien en hebben u niet gediend?’ 45*Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: ’Voorwaar, ik zeg U: Voor zover GIJ het niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt GIJ het niet voor mij gedaan.’ 46*En dezen zullen heengaan in de eeuwige afsnijding, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.”


  hand 13:48
  Toen zij die uit de natiŽn waren dit hoorden, gingen zij zich verheugen en verheerlijkten het woord van Jehovah, en allen die de juiste gezindheid voor het eeuwige leven bezaten, werden gelovigen. 49*Bovendien bleef het woord van Jehovah zich in het gehele land verbreiden. 

  Deutr 1:34-36
  34*Al die tijd hoorde Jehovah de stem van UW woorden. Daarom werd hij verontwaardigd en zwoer, door te zeggen: 35*’Niet ťťn onder deze mannen van dit boosaardig geslacht zal het goede land zien dat ik onder ede aan UW vaderen beloofd heb te geven, 36*behalve Ka̱leb, de zoon van Jefu̱nne. Hij zal het zien, en aan hem en aan zijn zonen zal ik het land geven dat hij betreden heeft, wegens het feit dat hij Jehovah volkomen heeft gevolgd. 


  Heer heer

  Niet een ieder die tot mij zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. 22*Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ’Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?’ 23*En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb U nooit gekend! Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid.

  24*Een ieder daarom die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een beleidvol man, die zijn huis op de rots bouwde. 25*En de regen stroomde neer en de stortvloeden kwamen en de winden waaiden en beukten tegen dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. 26*Voorts zal een ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis op het zand bouwde. 27*En de regen stroomde neer en de stortvloeden kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in, en zijn ineenstorting was groot.”

  28*Toen Jezus nu deze woorden had geŽindigd, was de uitwerking dat de scharen versteld stonden van zijn manier van onderwijzen; 29*want hij onderwees hen als iemand die autoriteit heeft, en niet zoals hun schriftgeleerden.
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 5. #5
  Jinny's schermafbeelding
  Geregistreerd
  2 augustus 2009
  Locatie
  JO22IR
  Leeftijd
  55
  Berichten
  7.975

  Standaard Re: OT:de werken van de God van Abraham

  Dirk, heb jij de koran (en de bijbehorende hadiet) wel eens gelezen?
  De Islam is een veroveringsreligie, nog een tandje erger dan middeleeuws christendom.
  Liefs Jinny.

  Future World
  Don't be too optimistic, the light at the other end of the tunnel might be another train

 6. #6

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:de werken van de God van Abraham

  [QUOTE=Jinny;162295]Dirk, heb jij de koran (en de bijbehorende hadiet) wel eens gelezen?
  De Islam is een veroveringsreligie, nog een tandje erger dan middeleeuws christendom.[/QUOTE


  Zeker de moeite waard
  Laatst gewijzigd door XDJK; 29 maart 2015 om 17:35
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 7. #7

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:de werken van de God van Abraham

  Kort voordat Jezus het ’nieuwe gebod’ gaf, waste hij nederig de voeten van zijn apostelen. Wat hij bij die gelegenheid deed, toont christenen aan dat zij hun medegelovigen liefdevol moeten dienen, zelfs door ten behoeve van hen nederige taken te verrichten (Joh. 13:1-16). Het ’nieuwe gebod’ houdt echter meer in. Dat gebod met betrekking tot liefde was „nieuw” doordat het verder ging dan de via Mozes aan de IsraŽlieten gegeven wet, waaronder Jezus en zijn discipelen destijds stonden. Die wet bepaalde: „Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf” (Lev. 19:18; Matth. 22:39). Ze verlangde naastenliefde, maar geen zelfopofferende liefde die zo ver zou gaan dat men zijn leven voor een medemens zou geven.

  Iemand kan geen grotere liefde hebben”, zo zei Jezus, „dan dat hij afstand doet van zijn ziel ten behoeve van zijn vrienden” . Toch heeft Jezus dit gedaan door zijn leven te geven als een losprijs ten behoeve van de onvolmaakte, zondige en stervende mensheid . Zowel door Jezus leven als door zijn dood is aangetoond over wat voor soort van liefde dit ’nieuwe gebod’ spreekt. Onder Christus’ leiding moet de christenen niet alleen goed doen wanneer de gelegenheid zich voordoet,maar moet zij het initiatief nemen om anderen zowel geestelijk als materieel te helpen.
  Laatst gewijzigd door XDJK; 29 maart 2015 om 17:36
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 8. #8

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:de werken van de God van Abraham

  Kort voordat Jezus het ’nieuwe gebod’ gaf, waste hij nederig de voeten van zijn apostelen. Wat hij bij die gelegenheid deed, toont christenen aan dat zij hun medegelovigen liefdevol moeten dienen, zelfs door ten behoeve van hen nederige taken te verrichten (Joh. 13:1-16). Het ’nieuwe gebod’ houdt echter meer in. Dat gebod met betrekking tot liefde was „nieuw” doordat het verder ging dan de via Mozes aan de IsraŽlieten gegeven wet, waaronder Jezus en zijn discipelen destijds stonden. Die wet bepaalde: „Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf” (Lev. 19:18; Matth. 22:39). Ze verlangde naastenliefde, maar geen zelfopofferende liefde die zo ver zou gaan dat men zijn leven voor een medemens zou geven.

  Iemand kan geen grotere liefde hebben”, zo zei Jezus, „dan dat hij afstand doet van zijn ziel ten behoeve van zijn vrienden” . Toch heeft Jezus dit gedaan door zijn leven te geven als een losprijs ten behoeve van de onvolmaakte, zondige en stervende mensheid . Zowel door Jezus leven als door zijn dood is aangetoond over wat voor soort van liefde dit ’nieuwe gebod’ spreekt. Onder Christus’ leiding moet de christenen niet alleen goed doen wanneer de gelegenheid zich voordoet,maar moet zij het initiatief nemen om anderen zowel geestelijk als materieel te helpen.
  Laatst gewijzigd door XDJK; 29 maart 2015 om 17:36
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 9. #9

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:de werken van de God van Abraham

  Mat 24
  Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd,
  en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. 30*
  En dan zal het teken van de Zoon des mensen in de hemel verschijnen, en dan zullen alle stammen der aarde zich in weeklacht slaan, en zij zullen de Zoon des mensen op de wolken des hemels zien komen met kracht en grote heerlijkheid. 31*En hij zal zijn engelen uitzenden met een luid trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier windstreken, van het ene uiteinde der hemelen tot het andere uiteinde daarvan.

  32*Leert nu van de vijgenboom als illustratie het volgende: Zodra zijn jonge tak zacht wordt en in het blad schiet, weet GIJ dat de zomer nabij is. 33*Zo ook GIJ, wanneer GIJ al deze dingen ziet, weet dan dat hij nabij is, voor de deur. 34*Voorwaar, ik zeg U dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan voordat al deze dingen geschieden. 35*Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

  openbaring
  36*Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen. 37*Want net zoals de dagen van No̱ach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn. 38*Want zoals zij in die dagen vůůr de vloed waren, zij aten en zij dronken, mannen huwden en vrouwen werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop No̱ach de ark binnenging, 39*en zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn. 40*Dan zullen er twee mannen op het veld zijn: de een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden; 41*twee vrouwen zullen aan de handmolen malen: de een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. 42*Waakt daarom voortdurend, want GIJ weet niet op welke dag UW Heer komt.

  En ik zag, toen hij het zesde zegel opende, en er geschiedde een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de gehele maan werd als bloed, 13*en de sterren van de hemel vielen naar de aarde, zoals wanneer een vijgenboom, door een krachtige wind geschud, zijn onrijpe vijgen afwerpt. 14*En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold, en elke berg en [elk] eiland werd van zijn plaats verwijderd. 15*En de koningen van de aarde en de hooggeplaatste personen en de militaire bevelhebbers en de rijken en de sterken en iedere slaaf en [iedere] vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen. 16*En zij blijven tot de bergen en tot de rotsen zeggen: „Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Degene die op de troon zit en voor de gramschap van het Lam, 17*want de grote dag van hun gramschap is gekomen, en wie kan dan standhouden?”
  Laatst gewijzigd door XDJK; 29 maart 2015 om 17:37
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 10. #10

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:de werken van de God van Abraham

  JoŽl
  En gijlieden zult moeten weten dat ik in het midden van I̱sraŽl ben, en dat ik Jehovah, UW God, ben en er geen ander is. En mijn volk zal tot onbepaalde tijd niet beschaamd staan.

  28*En daarna moet het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle soorten van vlees, en UW zonen en UW dochters zullen stellig profeteren. Wat UW oude mannen betreft, dromen zullen zij dromen. Wat UW jonge mannen betreft, visioenen zullen zij zien. 
  29*En zelfs op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten.

  30*En ik wil wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 
  31*De zon zelf zal in duisternis worden veranderd en de maan in bloed, vůůr de komst van d
  e grote en vrees inboezemende dag van Jehovah.
  32*En het moet geschieden dat een ieder die de naam van Jehovah aanroept, veilig zal ontkomen; want op de berg Si̱on en in Jeru̱zalem zullen de ontkomenen blijken te zijn, juist zoals Jehovah heeft gezegd, en onder de overlevenden, die Jehovah roept.”
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

Soortgelijke discussies

 1. OT:de werken van Satan
  By XDJK in forum Openbaar Terras
  Reacties: 15
  Laatste Bericht: 17 november 2014, 18:26
 2. OT:werken des geloofs volgen Jacobus
  By oscar2 in forum Openbaar Terras - Archief
  Reacties: 9
  Laatste Bericht: 2 november 2010, 11:34

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •